แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

"เหมาะสำหรับผู้มีความสนใจในความรู้และความสามารถทางการเกษตร

มีจิตใจรักธรรมชาติมีคุณธรรม จริยธรรม"

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

1.ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพเกษตร ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่องได้

2.ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานการเกษตรได้

3.ผู้เรียนสามารถให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานได้

4.ผู้เรียนจัดเตรียมการผลิตและหรือบริการด้านงานเกษตรในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการได้


ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (มีภาคสมทบ)

การเรียนการสอน

1.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  มีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้

2.ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเกษตรศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3.ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านเกษตรศาสตร์

4.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

5.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานอาชีพด้านการเกษตร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

6.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

7.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

แนวทางในการประกอบอาชีพ

หน่วยงานรัฐและเอกชน

-นักวิชาการเกษตร

-บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

-บริษัทผลิตสารเคมีทางการเกษตร

-บริษัทผลิตปุ๋ยเคมีการเกษตร

-ปศุสัตว์

-สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร

-กรมพัฒนาที่ดิน

-สถาบันวิจัย

ครูผู้สอน

นางสาวนุชศิว ลุนศรีทอง

ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

นางสาวมนทน์วรัชญ์ ศรีใจน้อย

พนักงานราชการ

ประจําแผนกวิชา

นายสงัด แต่เชื้อสาย

พนักงานราชการ

ประจําแผนกวิชา