แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

"เหมาะกับผู้มีความสนใจด้านการแปรรูปอาหารและมีความคิดสร้างสรรค์

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร"

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน


ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ครูผู้สอน

นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ์

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชา

นางกรวิกา ตุ่นโนจา

ครู คศ.3

ประจําแผนกวิชา

นางปิยฉัตร ระเบียบนา

ครู คศ.3

ประจําแผนกวิชา

นายปาณภัทร มณีวรรณ

ครู คศ.1

ประจําแผนกวิชา

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา

ครูผู้ช่วย

ประจำแผนกวิชา