แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

"สร้างพื้นฐานความรู้ทุกแขนงเพื่อการประกอบอาชีพอย่างมีมาตรฐาน"

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ครูผู้สอน

นายมัทนะ ธิหล้า

ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชา

(ภาษาไทย)

นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ

ครู คศ.3

ประจําแผนกวิชา

(วิทยาศาสตร์)

นางสาววันวิสา คําพิกาศ

ครู คศ.3

ประจําแผนกวิชา

(ภาษาไทย)

นางสะใบทอง มาลาพุด

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

(ภาษาต่างประเทศ)

นางสาวกรรณิการ์ ปาลี

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

(ภาษาต่างประเทศ)

 นางสาวกนิษฐา บุญธิมา

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

(คณิตศาสตร์)

นางสาวการะเกด จันทร์หอม

ครู คศ.1

ประจําแผนกวิชา

(วิทยาศาสตร์)

นางสาววริศรา วิฉายา

ครู คศ.1

ประจําแผนกวิชา

(วิทยาศาสตร์)

นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา

ครู คศ.1

ประจําแผนกวิชา

(สังคมศึกษา)

นางสาวจิตตกามาศ มีเดช

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

(ภาษาต่างประเทศ)

นายจริยะ ปัญญา

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

(ภาษาต่างประเทศ)

นางสาวพิมพ์สุชา ปงลังกาพสิษฐ์

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

(ภาษาต่างประเทศ)

นางสาวจารุณี สาริขิต

พนักงานราชการ

ประจําแผนกวิชา

(วิทยาศาสตร์)

นายเกรียงไกร จันทร์แก้ว

ครูพิเศษสอน

ประจำแผนกวิชา

(พลศึกษา)