แผนกวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

"เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจในด้านฟาร์มปศุสัตว์สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์ได้ มีความอดทน ขยัน ตรงต่อเวลา"

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตสัตว์

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน


ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (มีภาคสมทบ)

การเรียนการสอน

1.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2.ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ สัตวศาสตร์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความกาวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3.ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์

4.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านสัตวศาสตร์ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

5.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานสัตวศาสตร์

6.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานสัตวศาสตร์ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

7.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด


ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ แผนกวิชาสัตวศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

ครูผู้สอน

นายศราวุฒิ นามวงษ์

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชา

นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์

ครู คศ.4

ประจําแผนกวิชา

นายนพดล ตาแก้ว

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

นางสาวพรนิภา กองลาแซ

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

ว่าที่ ร.ต.หญิงปรางค์วลัย กองระบาง

พนักงานราชการ

ประจําแผนกวิชา

นางสาวจิตรานนท์ เสือเพ็ง

ครูพิเศษสอน 

ประจําแผนกวิชา

เจ้าหน้าที่

นายมนัญชัย ก๋องแดง

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร

(สาขาโคนม โคเนื้อและกระบือ)

นายดำรงพล วงศ์สุวรรณ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร

(สาขาโคนม โคเนื้อและกระบือ)

นายพิสิษฐ์ ถาวงศ์

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร

(สาขาสัตว์เล็ก)

นายธนา อินสุยะ

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง ช่างไม้

(สาขาสัตว์ปีก)