แผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

"เหมาะกับผู้ที่ต้องการความรอบรู้ทางด้านทฤษฎีและทักษะทางด้านการผลิตพืช ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการผลิตพืช เช่น ศัตรูพืช ปฐพีวิทยา ระบบการให้น้ำ ปุ๋ย Smart Farming"

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน


ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

1.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2.ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านพืชศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3.ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านพืชศาสตร์

4.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านพืชศาสตร์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

5.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานอาชีพด้านพืชศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเทคโนโลยี

6.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้านพืชศาสตร์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

7.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

แนวทางในการประกอบอาชีพ

งานเอกชน

หัวหน้างานฟาร์ม ,ผู้ช่วยนักวิจัย ,พนักงานประจำบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรการส่งออกพืชผลเกษตร ,บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืชการผลิตและจำหน่ายปุ๋ย


ประกอบอาชีพส่วนตัว

ธุรกิจการผลิตพืช,ธุรกิจจัดจำหน่ายพันธุ์พืช เครื่องมือ อุปกรณ์วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร,การจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร,ธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร,บริษัทที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการกำจัดแมลงศัตรูพืช,การผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ธุรกิจการส่งออกทางด้านการเกษตร


งานในหน่วยงานของรัฐ

เจ้าหน้าที่เกษตร,ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรหรือนักวิจัย,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ครูผู้สอน

นางจันทร์จิรา บุญเป็ง

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสุภัตรา แสงขํา

ครู คศ.3

ประจําแผนกวิชา

นายอดิศักด์ อินทนุ

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

นางณิชารีย์ เผ่าพงศ์วนา

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

นางสาวภัคควดี พวงเงินมาก

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

นางสาวนภาวรรณ จันทรมูล

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

 นายทวี ปิงสุแสน

ครู คศ.1

ประจําแผนกวิชา

นางสาวกิตติญา ยืนธรรม

ครู คศ.1

ประจําแผนกวิชา

 นางสาวจตุรพร เราเท่า

ครู คศ.1

ประจําแผนกวิชา

นางสาวรวิวรรณ์ ใจแก้ว

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

นายเรวัฒ ทะขันแก้ว

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

นายกฤษฏิ์ เมฆลา

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

นายเขตการ งามเผ่า

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

เจ้าหน้าที่

นายสุริยา ชัยยา

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร

(สาขาไม้ผล)


นายสุรินทร์ ตาทา

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง

(สาขาพืชสวนประดับ)

นายฤจัง ปราศจากอิทธิพล

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร

(สาขาพืชผัก สาขาพืชสมุนไพร สาขาเห็ด)