แผนกวิชาประมง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

"เหมาะกับผู้มีความสนใจ ในด้านการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธ์สัตว์น้ำ"


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์น้ำ

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน


ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอนดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ครูผู้สอน

นายบรรชร กล้าหาญ

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก

ครู คศ.1

ประจําแผนกวิชา

นางสาวบุษกร จันทบุรี

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

นางสาวสิริรัตน์ ชาญศรี

พนักงานราชการ

ประจําแผนกวิชา

เจ้าหน้าที่

นายพิสิษฐ์ ถาวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร