แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

"เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบในเทคโนโลยี มีใจรักงานธุรกิจ

มีทักษะการติดต่อสื่อสารสนใจเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจใน

สินค้าเกษตร"

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานธุรกิจเกษตร

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอนดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

1.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2.ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความกาวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3.ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร

4.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

5.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร

6.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

7.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ครูผู้สอน

นางสาวอรพิน จอมแปง

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวเพ็ญนภา อรินต๊ะ

ครู คศ.3

ประจําแผนกวิชา

นางสาวจีรนันต์ มูลสม

ครู คศ.1

ประจําแผนกวิชา

นายนัธทวัฒน์ ชาคริตนิรันดร์

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

นางกนิษฐา ยาวิราช

พนักงานราชการ

ประจําแผนกวิชา