แผนกวิชาช่างกลเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

"เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในงานด้านช่างต่างๆ 

เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง และงานฟาร์มแทรกเตอร์"

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

"เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีในการเกษตร 

ชื่นชอบในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร"

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานช่างเกษตร

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาช่างกลเกษตร

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

1.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2.ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ  ช่างกลเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3.ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างกลเกษตร

4.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านช่างกลเกษตร ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

5.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานด้านเกษตรกรรม

6.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้านช่างกลเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

7.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด


ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ครูผู้สอนสาขางานช่างกลเกษตรและสาขางานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

นายประทีป ทองคํา

พนักงานราชการ

หัวหน้าแผนกวิชา

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์

ครูผู้ช่วย

ประจำแผนกวิชา

นายศุภชัย อุปขาว

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

นายพัชรพงศ์ ศรีวิชัย

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

นางสาวปารีณา อำภามณี

ครูผู้ช่วย

ประจำแผนกวิชา

นางสาวอรยา ติ๊บธง

พนักงานราชการ

ประจําแผนกวิชา

นายตรีศิลป์ ครินชัย

ครูพิเศษสอน

ประจำงานแผนกวิช

เจ้าหน้าที่

นายนัฐพงศ์ นวนมา

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร

นายจักรินทร์ ตุ้ยแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร