วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ตารางเรียน 1/2567 

>>Click<<

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

นายสุรศักดิ์   เทียบรัตน์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ 081-796-2577

นายดิถี วงศ์สวาสดิ์

รองผู้อํานวยการชํานาญการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

เบอร์โทรติดต่อ 098-274-0216

นายนันทภพ จันตระกูล 

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ 062-538-2983

นางเสาวคนธ์ บุญญประภา 

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เบอร์โทรติดต่อ 065-464-9325

นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ 

ครู คศ.4 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทรติดต่อ 086-243-5639

จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์