งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ

นางสาวจีรนันต์ มูลสม

ครู คศ.1

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า

และประกอบธุรกิจ

นางณิชารีย์ เผ่าพงศ์วนา

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน


นางสาวนภาวรรณ จันทรมูล

ครู คศ.2

ประจํางาน

นายปาณภัทร มณีวรรณ

ครู คศ.1

ประจํางาน

นางสาวภัคควดี พวงเงินมาก

ครู คศ.2

ประจํางาน

นายสงัด แต่เชื้อสาย

พนักงานราชการ

ประจํางาน

ว่าที่ ร.ต.หญิงปรางค์วลัย กองระบาง

พนักงานราชการ

ประจํางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การจ่ายค่าแรงนักเรียนนักศึกษา รางวัล ค่าคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง