งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายนัธทวัฒน์ ชาคริตนิรันดร์

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวจิตตกามาศ มีเดช

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวรวิวรรณ์ ใจแก้ว

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายจักร์พงษ์ ภูธรแสวงกิจ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ