งานวางแผนและงบประมาณ

นายกฤษฏิ์ เมฆลา

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกิตติญา ยืนธรรม

ครู คศ.1

ประจำงาน

นายบุญช่วย ทาเรือน

พนักงานราชการ

ประจํางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ