งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

หัวหน้างานวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายบรรชร กล้าหาญ

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ

ครู คศ.3

ประจํางาน


นางสุภัตรา แสงขํา

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางสาวเพ็ญนภา อรินต๊ะ

ครู คศ.3

ประจํางาน

นายอดิศักด์ อินทนุ

ครู คศ.2

ประจําแผนกวิชา

นายปาณภัทร มณีวรรณ

ครู คศ.1

ประจํางาน

นายประทีป ทองคํา

พนักงานราชการ

ประจำงาน


นางสาวจิตรานนท์ เสือเพ็ง

ครูพิเศษสอน 

ประจํางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ