งานฟาร์มและโรงงาน

นางเสาวคนธ์ บุญญประภา

รองผู้อํานวยการชํานาญการ 

หัวหน้างานฟาร์มฯ

นายศราวุฒิ นามวงษ์

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางจันทร์จิรา บุญเป็ง

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางณิชารีย์ เผ่าพงศ์วนา

ครู คศ.2

ฟาร์มไม้ดอก

นางสาวภัคควดี พวงเงินมาก

ครู คศ.2

ฟาร์มไม้ดอก

นายอดิศักด์ อินทนุ

ครู คศ.2

ฟาร์มไม้ผล

นายกฤษฏิ์ เมฆลา

ครูผู้ช่วย

ฟาร์มไม้ผล

 นายทวี ปิงสุแสน

ครู คศ.1

ฟาร์มพืชไร่

นางสาวนภาวรรณ จันทรมูล

ครู คศ.1

ฟาร์มพืชไร่

 นางสาวจตุรพร เราเท่า

ครู คศ.1

ฟาร์มเห็ด

นายนพดล ตาแก้ว

ครู คศ.2

ฟาร์มสัตว์ใหญ่

นางสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก

ครู คศ.1

ฟาร์มประมง

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์

ครูผู้ช่วย

ฟาร์มช่างกลเกษตร

นางสาวพรนิภา กองลาแซ

ครูผู้ช่วย

ฟาร์มสัตว์ปีก

นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล

ครูผู้ช่วย

ฟาร์มสัตว์ใหญ่/ฟาร์มสัตว์ปีก

นายสงัด แต่เชื้อสาย

พนักงานราชการ

ฟาร์มชีววิถี

ว่าที่ ร.ต.หญิงปรางค์วลัย กองระบาง

พนักงานราชการ

ฟาร์มสุกร

นางสาวจิตรานนท์ เสือเพ็ง

ครูพิเศษสอน 

งานฟาร์มสัตว์เล็ก

หน้าที่และความรับผิดชอบ