งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายเรวัฒ ทะขันแก้ว

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา


นางสาวรวิวรรณ์ ใจแก้ว

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสะใบทอง มาลาพุด

ครู คศ.2

ประจำงาน

นางสาวจิตตกามาศ มีเดช

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

นางสาวพิมพ์สุชา ปงลังกาพสิษฐ์

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

(ภาษาต่างประเทศ)

นายจักร์พงษ์ ภูธรแสวงกิจ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ