งานความร่วมมือ

นางสะใบทอง มาลาพุด 

ครู คศ.2

หัวหน้างานความร่วมมือ


 นายจริยะ ปัญญา

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสงัด แต่เชื้อสาย

พนักงานราชการ

ประจํางานโครงการพัฒนา

ตามพระราชดําริฯ อําเภอสันป่าตอง

นางสาวกรรณิการ์ ปาลี

ครู คศ.2

ประจํางานความร่วมมือ


 นางสาวจิตตกามาศ มีเดช

ครูผู้ช่วย

ประจํางานความร่วมมือ

นางสาวพิมพ์สุชา ปงลังกาพสิษฐ์

ครูผู้ช่วย

ประจําแผนกวิชา

(ภาษาต่างประเทศ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ