โครงการบริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 

(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

นายพัชรพงศ์ ศรีวิชัย

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าโครงการฯ

นางสาวปารีณา อำภามณี

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยงานโครงการฯ

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน