วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีลำดับรหัสสมาชิก ดังนี้ 

7-50120-004

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 

ได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

โดยทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้มีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

การดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

องค์ประกอบที่ 1  การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

ลำดับการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดพื้นที่ศึกษา

นักเรียนได้มีการเรียนรู้พื้นที่ทั้งหมดของวิทยาลัย โดยใช้แอปพลิเคชันLing ในการกำหนดขอบเขต ระบุขนาดพื้นที่ และจัดทำผังพื้นที่ทั้งหมด รวมถึงการกำหนดและแบ่งขอบเขตพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นพื้นที่ย่อย และระบุขนาดพื้นที่ศึกษาย่อยลงในใบงาน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.2 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดพื้นที่ และรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับชั้น ปวช.1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หน่วยและการวัด


ลำดับการเรียนรู้ที่ 2 สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา

เลือกบริเวณศูนย์วิทยบริการ เป็นพื้นที่ศึกษา โดยนักเรียนได้ลงพื้นที่สำรวจพรรณไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา และนับจำนวนพรรณไม้แต่ละชนิด พร้อมบอกลักษณะวิสัยของพรรณไม้ดังกล่าว ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณการกับรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ระดับชั้น ปวช.2 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ


ลำดับการเรียนรู้ที่ 3 ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น

เมื่อสำรวจ รวบรวมชนิดและจำนวนพรรณไม้ในพืชที่ศึกษาแล้ว นักเรียนร่วมกันจัดทำและติดป้ายประจำต้นในพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากลำดับการเรียนรู้ที่ 2 สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา