โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

>>Click<< เข้าหน้าเว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน