โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

(Excellent Center : EC)

สาขาพืชศาสตร์

 นายทวี ปิงสุแสน

ครู คศ.1

หัวหน้าโครงการฯ

นางจันทร์จิรา บุญเป็ง

ครู คศ.3

ผู้ช่วยงานโครงการฯ

นางสุภัตรา แสงขํา

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางณิชารีย์ เผ่าพงศ์วนา

ครู คศ.2

ประจํางาน

นายอดิศักด์ อินทนุ

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวภัคควดี พวงเงินมาก

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวนภาวรรณ จันทรมูล

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวกิตติญา ยืนธรรม

ครู คศ.1

ประจํางาน

 นางสาวจตุรพร เราเท่า

ครูผ คศ.1

ประจํางาน

นางสาวรวิวรรณ์ ใจแก้ว

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายเรวัฒ ทะขันแก้ว

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายกฤษฏิ์ เมฆลา

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายเขตการ งามเผ่า

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน