โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา

ครู คศ.1

หัวหน้าโครงการฯ

นางสาวการะเกด จันทร์หอม

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ

นายศราวุฒิ นามวงษ์

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ์

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางสาวอรพิน จอมแปง

ครู คศ.3

ประจํางาน

นายบรรชร กล้าหาญ

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางจันทร์จิรา บุญเป็ง

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางสาวนุชศิว ลุนศรีทอง

ครู คศ.2

ประจํางาน

นายมัทนะ ธิหล้า

ครู คศ.2

ประจํางาน

นายประทีป ทองคํา

พนักงานราชการ

ประจำงาน