งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก

ครู คศ.1

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวพรนิภา กองลาแซ

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศราวุฒิ นามวงษ์

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ์

ครู คศ.3

ประจำงาน

นายบรรชร กล้าหาญ

ครู คศ.3

ประจำงาน

นางสาวอรพิน จอมแปง

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางจันทร์จิรา บุญเป็ง

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวนุชศิว ลุนศรีทอง

ครู คศ.2

ประจํางาน

นายมัทนะ ธิหล้า

ครู คศ.2

ประจํางาน

นายประทีป ทองคํา

พนักงานราชการ

หัวหน้าแผนกวิชา

หน้าที่และความรับผิดชอบ