งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวปารีณา อำภามณี

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายศุภชัย อุปขาว

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพัชรพงศ์ ศรีวิชัย

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

นายนัธทวัฒน์ ชาคริตนิรันดร์

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายจักร์พงษ์ ภูธรแสวงกิจ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ