งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวกรรณิการ์ ปาลี

ครู คศ.2

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายมัทนะ ธิหล้า

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวจิตตกามาศ มีเดช

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นางลัดดา เตจ๊ะ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ