งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกนิษฐา บุญธิมา

ครู คศ.2

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวการะเกด จันทร์หอม

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววริศรา วิฉายา

ครู คศ.1

ประจํางาน

นายจริยะ ปัญญา

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ