งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางจันทร์จิรา บุญเป็ง

ครู คศ.3

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวเพ็ญนภา อรินต๊ะ

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวนุชศิว ลุนศรีทอง

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวสิริรัตน์ ชาญศรี

พนักงานราชการ

ประจํางาน

นางสาวจารุณี สาริขิต

พนักงานราชการ

ประจํางาน

นางสาวทรัพย์อนันต์ คำตั๋น

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานการเรียนการสอนภาคพิเศษ

นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างาน

นางสาวพรนิภา กองลาแซ

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

ประจํางาน

โครงการเรียนร่วมมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ปลาย)กับอาชีวศึกษา(ปวช.) (ทวิศึกษา)

นายสงัด แต่เชื้อสาย

พนักงานราชการ

หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษา 

ปวช.-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาขาเกษตรทั่วไป

(ศูนย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม)

นางสาวนุชศิว ลุนศรีทอง

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวมนทน์วรัชญ์ ศรีใจน้อย

พนักงานราชการ

ประจํางาน

งานการเรียนการสอนปริญญาตรี

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

นางณิชารีย์ เผ่าพงศ์วนา

ครู คศ.2

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

นางสุภัตรา แสงขํา

ครู คศ.3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางปิยฉัตร ระเบียบนา

ครู คศ.3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวนุชศิว ลุนศรีทอง

ครู คศ.2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายทวี ปิงสุแสน

ครู คศ.1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์

ครู คศ.4

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

นายศราวุฒิ นามวงษ์

ครู คศ.3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล

ครูผู้ช่วย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หน้าที่และความรับผิดชอบ