งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน/โครงการศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อชุมชน 

(Fix It Center)นายสงัด แต่เชื้อสาย

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/โครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนสู่แนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพียง/ประจํางานโครงการ

ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น

นายจริยะ ปัญญา

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างาน

โครงการฝึกอบรม

อาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น

นายมัทนะ ธิหล้า

ครู คศ.2

ผู้ช่วยงานโครงการฝึกอบรม

อาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
นายทวี ปิงสุแสน

ครู คศ.1

ประจํางานโครงการฝึกอบรม

อาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ