งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวภัคควดี พวงเงินมาก

ครู คศ.2

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายอดิศักดิ์ อินทนุ

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสุภัตรา แสงขํา

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางสาววันวิสา คําพิกาศ

ครู คศ.3

ประจํางาน (กองทุน กสศ.)

นางสาวนภาวรรณ จันทรมูล

ครู คศ.2

ประจํางาน (ทุนการศึกษา)

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

ประจํางาน (ทุน กยศ.)

หน้าที่และความรับผิดชอบ