งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายมัทนะ ธิหล้า

ครู คศ.2

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางกนิษฐา ยาวิราช

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวมนทน์วรัชญ์ ศรีใจน้อย

พนักงานราชการ

ประจำงาน

งานสวัสดิการโรงอาหารโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต

นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ์

ครู คศ.3

หัวหน้างาน

นางกรวิกา ตุ่นโนจา

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางเพลิน โพธินาม

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนครัว

นางนงเยาว์ อินสุยะ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางปิยฉัตร ระเบียบนา

ครู คศ.3

หัวหน้างาน

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวจิตตกามาศ มีเดช

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายมัทนะ ธิหล้า

ครู คศ.2

หัวหน้างาน

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางปิยฉัตร ระเบียบนา

ครู คศ.3

ประจำงาน

นายปาณภัทร มณีวรรณ

ครู คศ.1

ประจำงาน

กรรมการตรวจรับชุดที่ 1

นายนันทภพ จันตระกูล

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

หัวหน้างาน

นายศักดาวุฒิ พวงมาลา

ลูกจ้างชั่วคราว

ประจำงาน

นางสาวทรัพย์อนันต์ คำตั๋น

ลูกจ้างชั่วคราว

ประจำงาน

กรรมการตรวจรับชุดที่ 2

นายดิถี วงศ์สวาสดิ์

รองผู้อํานวยการชํานาญการ

หัวหน้างาน

นายเขมทัต เด็ดโลก

ลูกจ้างชั่วคราว

ประจำงาน

นางสาวเกสรา สุขล้นทวี

ลูกจ้างชั่วคราว

ประจำงาน

นางเสาวคนธ์ บุญญประภา

รองผู้อํานวยการชํานาญการ 

หัวหน้างาน

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

ประจำงาน

นางสาวมนทน์วรัชญ์ ศรีใจน้อย

พนักงานราชการ

ประจํางาน

งานหอพักนักเรียนนักศึกษา

นางกนิษฐา ยาวิราช

พนักงานราชการ

หัวหน้างานหอพักหญิง

นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างานหอพักหญิง

นายทวี ปิงสุแสน

ครู คศ.1

หัวหน้างานหอพักชาย

นายอดิศักดิ์ อินทนุ

ครู คศ.2 

ผู้ช่วยหัวหน้างานหอพักชาย

นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา

ครู คศ.1

ประจํางานหอพักชาย

นายกฤษฏิ์ เมฆลา

ครูผู้ช่วย

ประจํางานหอพักชาย

ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ประพฤติดี

ลูกจ้างชั่วคราว

ประจำงาน

นายศักดาวุฒิ พวงมาลา

ลูกจ้างชั่วคราว

ประจํางานหอพักชาย

นางสาวเกสรา สุขล้นทวี

ลูกจ้างชั่วคราว

ประจํางานหอพักหญิง

งานพยาบาล งานประกันอุบัติเหตุและงานประกันสุขภาพ

นางสาวกิตติญา ยืนธรรม

ครู คศ.1

หัวหน้างาน

นางสาวพิมพ์สุชา ปงลังกาพสิษฐ์

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ

ครู คศ.3

ประจำงาน

นางสาวมนทน์วรัชญ์ ศรีใจน้อย

พนักงานราชการ

ประจํางาน

งานเอดส์ สิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรง

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

หัวหน้างาน

นายเกรียงไกร จันทร์แก้ว

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวพิมพ์สุชา ปงลังกาพสิษฐ์

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

นางสาวมนทน์วรัชญ์ ศรีใจน้อย

พนักงานราชการ

ประจํางาน

งานบริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ

นางสาวอรทัย แสงมณีจรัส

ครู คศ.2

หัวหน้างาน

นางสาวรวิวรรณ์ ใจแก้ว

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเกรียงไกร จันทร์แก้ว

ครูพิเศษสอน

ประจำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ