งานปกครอง

นายนพดล ตาแก้ว

ครู คศ.2

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวพรนิภา กองลาแซ

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายทวี ปิงสุแสน

ครู คศ.1

ประจํางาน

นางสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก

ครู คศ.1

ประจํางาน

นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา

ครู คศ.1

ประจํางาน

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

นายเขตการ งามเผ่า

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

นายเกรียงไกร จันทร์แก้ว

ครูพิเศษสอน

ประจำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ