งานครูที่ปรึกษา

นางสาวนภาวรรณ จันทรมูล

ครู คศ.2

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวกนิษฐา บุญธิมา

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวจตุรพร เราเท่า

ครู คศ.1

ประจํางาน

นางสาวพิมพ์สุชา ปงลังกาพสิษฐ์

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ