งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางกนิษฐา ยาวิราช

พนักงานราชการ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเรวัฒ ทะขันแก้ว

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนัธทวัฒน์ ชาคริตนิรันดร์

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

นางสาวพิมพ์สุชา ปงลังกาพสิษฐ์

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายเขมทัต เด็ดโลก

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานองค์การวิชาชีพ (อกท.) และกิจกรรมชมรมต่าง ๆ

นางสาวบุษกร จันทบุรี

ครูผู้ช่วย

ครูที่ปรึกษา อกท.

นางสาวเพ็ญนภา อรินต๊ะ

ครู คศ.3

ผู้ช่วยครูที่ปรึกษา อกท.

นายเรวัฒ ทะขันแก้ว

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

 นางสาวจตุรพร เราเท่า

ครู คศ.1

ประจํางาน

งานนักศึกษาวิชาทหาร

นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา

ครู คศ.1

หัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

งานลูกเสือและเนตรนารี

นางสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก

ครู คศ.1

หัวหน้างาน

นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเกรียงไกร จันทร์แก้ว

ครูพิเศษสอน

ประจำงาน

งานดนตรี และนันทนาการ

นายทวี ปิงสุแสน

ครู คศ.1

หัวหน้างาน

นางสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศุภชัย อุปขาว

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

งานกีฬา

นายเกรียงไกร จันทร์แก้ว

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างาน

นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ