ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายนันทภพ จันตระกูล

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ์

ครู คศ.3

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้