งานอาคารสถานที่

นายศุภชัย อุปขาว

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายประทีป ทองคํา

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอรพิน จอมแปง

ครู คศ.3

ประจํางาน

นางปิยฉัตร ระเบียบนา

ครู คศ.3

ประจํางาน

นายนพดล ตาแก้ว

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก

ครู คศ.1

ประจํางาน

นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา

ครู คศ.1

ประจำงาน

นายกฤษฏิ์ เมฆลา

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายพัชรพงศ์ ศรีวิชัย

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายเขตการ งามเผ่า

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

นางสาวปารีณา อำภามณี

ครูผู้ช่วย

ประจำงาน

นายสงัด แต่เชื้อสาย

พนักงานราชการ

ประจํางาน

นางสาวอรยา ติ๊บธง

พนักงานราชการ

ประจํางาน

นายตรีศิลป์ ครินชัย

ครูพิเศษสอน

ประจำงาน

นายธนา อินสุยะ

ลูกจ้างประจำ

หน้าพนักงาน งานอาคารสถานที่

นางลำดวน ปุละ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักการภารโรง


นายเชิดชาย ใจกันทา

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง

นายยุทธนา ก๋องแดง

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร

นายแสนรัก ทาปุ๊ด

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร

นายนิกร ประพฤติดี

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นายสุพจน์ ไทรทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

ส.อ.เจริญ ทาเรือน

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

นายวีระพงษ์ อุ่นวิเศษ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ