งานพัสดุ

นางสาวปวีณ์สุดา คล้ายวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุรชัย ทาเรือน

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

างสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก

ครู คศ.1

ประจำงาน

นายจริยะ ปัญญา

ครูผู้ช่วย

ประจํางาน

นายโชติวิทย์ วรทัต

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานยานพาหนะ

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างาน

นางสาวปวีณ์สุดา คล้ายวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุรชัย ทาเรือน

พนักงานราชการ

ประจำงาน

นายตรีศิลป์ ครินชัย

ครูพิเศษสอน

ประจำงาน

นายกิตติ์นิพัทธ์ อินต๊ะอ้าย

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานขับรถยนต์

ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ประพฤติดี

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานขับรถยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ