งานประชาสัมพันธ์

นางสาวการะเกด จันทร์หอม

ครู คศ.1

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายนัธทวัฒน์ ชาคริตนิรันดร์

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายมัทนะ ธิหล้า

ครู คศ.2

ประจํางาน

นายปาณภัทร มณีวรรณ

ครู คศ.1

ประจํางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ