งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุณี สาริขิต

พนักงานราชการ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาววันวิสา คําพิกาศ

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ

ครู คศ.3

หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์

นายบุญช่วย ทาเรือน

ประจำงานเอกสารการพิมพ์

นางสาวสิรินยา วังงิ้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ