งานบุคลากร

นางปิยฉัตร ระเบียบนา

ครู คศ.3

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาววริศรา วิฉายา

ครู ค.ศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกรรณิการ์ ปาลี

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวการะเกด จันทร์หอม 

ครู คศ.1

ประจํางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ