งานทะเบียน

 นางกรวิกา ตุ่นโนจา

ครู คศ.3

หัวหน้างานทะเบียน

นายปาณภัทร มณีวรรณ

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวนภาวรรณ จันทรมูล

ครู คศ.2

ประจํางาน

นางสาวกิตติญา ยืนธรรม

ครู คศ.1

ประจํางาน

นางสาวสิริรัตน์ ชาญศรี

พนักงานราชการ

ประจํางาน

นางกฤตยา แก้วฟู

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปรียาพร คำแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ