งานการเงิน

นางธิดารัตน์ พิมพ์เมืองคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

หัวหน้างานการเงิน

นางสาววันวิสา คําพิกาศ

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวดรุณี บุญเรือง

พนักงานราชการ

ประจำงาน

นางสาวมนทน์วรัชญ์ ศรีใจน้อย

พนักงานราชการ

ประจําแผนกวิชา

นางสาวอโรชา ผิวสะอาด

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ