งานการบัญชี

นางชนิฎาพร ทนันต์ไชย

เจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้างานการบัญชี

นางสาวเพ็ญนภา อรินต๊ะ

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ