ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายดิถี วงศ์สวาสดิ์

รองผู้อํานวยการชํานาญการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาววันวิสา คําพิกาศ

ครู คศ.3

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้