วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

นายสุรศักดิ์   เทียบรัตน์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

นายดิถี วงศ์สวาสดิ์

รองผู้อํานวยการชํานาญการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนันทภพ จันตระกูล 

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางเสาวคนธ์ บุญญประภา 

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ 

ครู คศ.4 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ

จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์