โครงการสร้างการบริหาร

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2567-2568

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีหน้าที่เป็นผู่ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการอาชีวศึกษาและตามกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา