ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์

ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายดิถี วงศ์สวาสดิ์

รองผู้อํานวยการชํานาญการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนันทภพ จันตระกูล 

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางเสาวคนธ์ บุญญประภา 

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ 

ครู คศ.4 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

ทำเนียบเชิดชูเกียรติผู้บริหาร

นายสัมพันธ์  อาษากิจ

พ.ศ.2522 - พ.ศ.2530

นายบวร  เมืองสุวรรณ

พ.ศ.2532 - พ.ศ.2536

นายสุทัศน์  หงส์ประภัศร

พ.ศ.2536 - พ.ศ.2539


นายเล็ก  สุวรรณธาดา

พ.ศ.2539 - พ.ศ.2540


นายถวิน  เปานิล

พ.ศ.2540 - พ.ศ.2543

นายวรเขต  ภัทรภายะ

พ.ศ.2543 - พ.ศ.2551

นายไกรสีห์  ชัยพรหม

พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555

นายกอบกิจ  พานอ่อง

พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558

นายธนวัฒน์  กณะบุตร

พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

นายเจริญ  เชื้อเมืองพาน

พ.ศ.2560 - พ.ศ.2563

นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์

พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน