ข้อมูลสถานศึกษา

ตราสัญลักษณ์ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประวัติสถานศึกษา


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เดิมจัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มกราคม 2522 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2522 เป็นปีเกษตรกร และเพื่อเป็นการขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตามความในข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษาได้ดำเนินการเริ่มต้นเรื่องที่ดินจัดตั้ง วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ โดยขอใช้ที่ดินของกรมที่ดิน และกรมปศุสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

และได้แต่งตั้งให้นายสัมพันธ์ อาษากิจ อาจารย์2วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยคำสั่งของกรมให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

และแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 298/2522 และให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 

ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1134/2523 ลงวันที่ 1 เมษายน 2526 ให้นายสัมพันธ์ อาษากิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ การจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรม เชียงใหม่ ได้ประสานงานกับกรมที่ดิน กรมปศุสัตว์และกรมสามัญศึกษา โดยกรมสามัญศึกษาได้มอบที่ดินของโรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม จำนวน 200 ไร่ ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของถนนหรือตรงกันข้ามกับที่ดินของกรมที่ดินจำนวน 118 ไร่ ให้กรมอาชีวศึกษา และได้นำที่ดิน 200 ไร่นี้แลกกับที่ดินของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ที่ดินที่จะจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ผืนเดียวกัน กรมปศุสัตว์ยังได้เพิ่ม ที่ดินบางส่วนให้กับวิทยาลัยเกษตรกรรมอีก นอกจากนั้นวิทยาลัยยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมพลศึกษาได้ยกที่ดินจำนวนประมาณ 60 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีที่ดินเพิ่มขึ้น สรุปแล้วที่ดินของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่มีประมาณ 500 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้สถานที่ตั้ง


เลขที่ 249  หมู่  11 ถนน อำนวยโยธา ตำบลบ้านกลาง   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 35 กิโลเมตร


การติดต่อสื่อสาร


ทางไปรษณีย์  249  หมู่  11 ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ทางโทรศัพท์ 0-5331-1392

ทางโทรสาร 0-5331-1359

โทรศัพท์มือถือ 08-6431-3448

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ chiangmaiatc_@hotmail.com

ทางเว็บไซต์ www.cmcat.ac.th


ปรัชญา


" ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี "


วิสัยทัศน์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม


พันธกิจธงสัญลักษณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่


เขียว – ขาว – เหลือง


เขียว คือ ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร ซึ่งหมายถึง เกษตรกรรมพื้นฐาน เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 

การพัฒนาใดๆ ที่ปฏิเสธความสำคัญทางด้านเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก ย่อมไม่อาจประสบผลสำเร็จได้


ขาว คือ น้ำ น้ำเป็นจุดให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตในโลก สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ถ้าขาดน้ำจะอยู่ไม่ได้ เช่นเดียวกับการเกษตร ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยและคนทั้งโลก


เหลือง คือ รวงข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของไทย หรือสีของเมล็ดธัญพืช ที่เป็นอาหารหลักของพลโลก