ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 108 คน จำแนกเป็น