ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในตนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1839 ซึ่งจะมีอายุครบ 720 ปี ในปี พ.ศ. 2559 และเมือง เชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระปกครองโดย กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839 - 2100) ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราช ให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้ การนของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสน ได้สเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะ เมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่าตระกูลเจ้าเจ็ดตนปกครองเมือง เชียงใหม่ เมืองลพูนและลปาง สืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครอง แบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุง การปกครองเป็นแบบจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน 

สัญลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ตราประจำจังหวัด รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว ความหมาย ช้างเผือก หมายถึง ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นำทูลเกล้าถวายแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาลของพระองค์ เรือนแก้ว หมายถึง ดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรือง ที่สำคัญเคยเป็น สถานที่สำหรับทำสังคายนา (คือการชำระตรวจสอบความถูกต้อง) พระไตรปิฏก เมื่อปีพ.ศ. 2020 ในสมัยพระเจ้าติโลกราชวงศ์มังราย 

ต้นไม้ประจำจังหวัด “ต้นทองกวาว”

ดอกไม้ประจำจังหวัด “ดอกทองกวาว” 

คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่


“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” 


สนใจข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม >> คลิ๊ก <<