จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2560) กำลังปรับปรุง

ระดับชั้น
สาขาวิชา
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ปวช.1
เกษตรศาสตร์
150
54
204
ปวช.2
เกษตรศาสตร์
159
47
206
ปวช.3
เกษตรศาสตร์
187
70
257
ปวช.3 (ตกค้าง)
เกษตรศาสตร์
43
6
49
รวม
539
177
716
ปวส.1
พืชศาสตร์
77
23
100
สัตวศาสตร์
71
12
83
คอมพิวเตอรธุรกิจ
10
12
22
การบัญชี
3
9
12
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
17
2
19
ปวส. 1 
(นอกเวลาราชการ)
เกษตรศาสตร์
22
3
25
สัตวศาสตร์ 8 3 11
เกษตรศาสตร์ (อินทนนท์) 18 9 27
รวม ปวส.1
244
73
317
ปวส,2
พืชศาสตร์
76
30
106
สัตวศาสตร์
62
7
69
คอมพิวเตอรธุรกิจ
6
9
15
การบัญชี
0
18
18
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
15
2
17
ปวส. 2  (ตกค้าง)
21
2
23
ปวส. 2  
(นอกเวลาราชการ)
เกษตรศาสตร์
12
6
18
สัตวศาสตร์ 11 1 12
รวม ปวส.2
203
75
278
รวม ปวส.ทั้งหมด
447
148
595
รวมนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
986
325
1,311
งานทะเบียน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ :> 0-5331-1392   โทรสาร :> 0-5331-1359
Email :>  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ webmaster@cmcat.ac.th