ด้วย นายดิถี วงศ์สวาสดิ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานขยายผลชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน
แบบมีส่วนร่วมระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ กับชุมชนบ้านท่ารวมใจ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาตามที่เห็นสมควร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร